MS-LED - Sprzedaż ekranów reklamowych LED, telebimy, reklama, produkty lemi-bis, powierzchnia reklamowa.

Nasza sie? ekranów dzia??aj?cych w cyfrowej technologii Led, to najlepsza forma reklamy, która bezpo??rednio dociera do odbiorcy, podczas spaceru, powrotu z zakupów, w drodze na nie, czy te?? podczas podró??y samochodem czy autokarem: odbiorca przekazu nie ogl?da TV, nie czyta gazet, nie s??ucha radia.

Oprócz sprzeda??y ekranów reklamowych LED zajmuj?my si? równie?? kompleksowym projektowaniem spotów reklamowych na ekrany LED i inne cyfrowe no??niki. Je??li nie potrzebujesz takiego spotu, to skontaktuj si? z nami ju?? dzi??!

Zapraszam serdecznie na pierwszy seans Kina Letniego na Miasteczku Studenckim AGH. Seans ten odb?dzie si? 6 pa??dziernika.

 

Wraz z fundacj? Academica i kinem Kijów jeste??my wspó??organizatorami tej inicjatywy.